Grafika komputerowa
Informatyka, rok I - 2017/2018

Egzamin

Wykłady

 1. Obraz. Reprezentacja, przechowywanie, kompresja.

  Wykład 1 - Prezentacja w formacie PDF

 2. Techniki wyświetlania obrazu.

  Wykład 2 - Prezentacja w formacie PDF

 3. Sytneza grafiki 3D. Wstęp do programowania grafiki 3D z użyciem OpenGL. Transformacje geometryczne.

  Wykład 3 - Prezentacja w formacie PDF

 4. Kamera w scenie 3D. Implementacja interaktywnej kamery FPP. Test i bufor głębokości.

  Wykład 4 - Prezentacja w formacie PDF

 5. Potok renderowania. Techniki oświetlenia i cieniowania.

  Wykład 5 - Prezentacja w formacie PDF

 6. Zaawansowane techniki oświetlenia.

  Wykład 6 - Prezentacja w formacie PDF

 7. Definiowanie geometrii. Sposoby opisu geometrii brył w OpenGL.

  Wykład 7 - Prezentacja w formacie PDF

 8. Teksturowanie. Pojęcie tekstury, potok, zastosowania.

  Wykład 8 - Prezentacja w formacie PDF

 9. Eye tracking. Aparat widzenia człowieka, śledzenie ruchów oczu.

  Wykład 9 - Prezentacja w formacie PDF

  EyeTribe

  Zajęcia dotyczące eye trackingu pozwolą na zapoznanie się z użytkowaniem sprzętu do śledzenia wzroku (eye tracker EyeTribe). Przeprowadzony zostanie prosty eksperyment z trzema obrazami, podczas którego zarejestrowane zostaną ścieżki przebiegu punktu skupienia wzroku studentów. Tak zebrane dane zostaną zwizualizowane i poddane prostej analizie.

  Na następne zajęcia proszę każdego o przygotowanie własnego przykładu, który posłuży do zebrania danych podczas badania eye trackingowego. Zadaniem projektowym z tego bloku tematycznego będzie analiza i interpretacja wyników takiego badania.

  Formularz do wysyłania przygotowanych bodźców

 10. Obrazowanie HDR. Fotografia. Powstawanie i wyświetlanie obrazów HDR.

  Wykład 10 - Prezentacja w formacie PDF

Egzamin

Egzamin z przedmiotu Grafika komputerowa w pierwszym terminie ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 7 pytań. Przynajmniej jedna z czterech odpowiedzi na każde pytanie jest poprawna. Dopiero zaznaczenie wszystkich poprawnych i tylko poprawnych odpowiedzi skutkuje otrzymaniem punktu za dane pytanie. Aby uzyskać ocenę dostateczną konieczne jest zdobycie przynajmniej trzech punktów (ok. 43%).

Lista zagadnień

Interpretacja wyników badania eyetrackingowego

Wskazówki odnośnie treści sprawozdania

W sprawozdaniu proszę przeanalizować wyłącznie dane dla przygotowanego przez siebie przykładu! Proszę wziąć pod uwagę zarówno wyniki zbiorcze (zagregowane) jak i indywidualne wszystkich obserwatorów.

W sprawozdaniu należy przedstawić problem, który został postawiony oglądającym i zreferować kwestię którą chcieli Państwo zbadać. W treści trzeba szczególnie zwrócić uwagę na wnioski, które płyną z wiedzy którą pozyskaliśmy na temat sposobu oglądania obrazu przez badane osoby: np. nawyki, sposoby poszukiwania oraz ich możliwe przyczyny. Pomocne w interpretacji mogą być m.in.:

 • rozłożenie mocnych punktów wskazane przez mapę cieplną,
 • fakt nie przyciągania uwagi przez niektóre części obrazu wskazany przez focus mapę,
 • charakterystyczne ścieżki poszukiwania dające się wyróżnić na mapach fiksacji poszczególnych obserwatorów,
 • kolejność, w jakiej obserwatorzy oglądali obraz: warto choćby zwrócić uwagę gdzie zwykle padają pierwsze fiksacje,
 • czas fiksacji w poszczególnych miejscach (estymowany na podstawie indywidualnych map fiksacji lub odczytany z plików z danymi o fiksacjach).

Sposób interpretacji danych jest ściśle powiązany z konkretnym zadaniem i zagadnieniem, które chcą Państwo zbadać. Dlatego ciężko byłoby dać jednoznaczny przepis na analizę i wyciągnięcie wniosków. Sugeruję więc podejść do sprawy w sposób kreatywny i zabawić się w badacza, który staje przed zupełnie nowym, abstrakcyjnym problemem i szuka wszelkich możliwych poszlak.

Oczekiwania objętość sprawozdania (wyłączając obrazki): 2-3 strony A4.

Osoby zainteresowane szczegółową analizą mogą znaleźć opis danych numerycznych zawartych w plikach *.csv w dokumentacji dołączonej do danych. Dokument ten jest fragmentem Podręcznika Użytkownika oprogramowania, które posłużyło do przeprowadzenia badania.

Wyniki badania (MS OneDrive)

Raport w formacie PDF należy przesłać na adres e-mail: bartosz@bazyluk.net.

ZPSB

Kontakt

dr inż. Bartosz Bazyluk
bartosz@bazyluk.net

Konsultacje

Bezpośrednio po zajęciach.

Przewiń do...