Grafika komputerowa
Inżynieria Cyfryzacji S1 - 2015/2016

Egzamin - wyniki

Spakowane z użyciem 7zip, hasło wg ustaleń na egzaminie:

Termin poprawkowy II (2016-02-15)


Termin poprawkowy I (2016-02-11)


Termin podstawowy (2016-02-04, 2016-02-05)

Skala ocen:

Z uwagi na Państwa tragiczne wyniki, zapadła decyzja o obniżeniu progów punktowych dla poszczególnych ocen.


Termin "0" (2016-01-27)

Skala ocen (termin zerowy):

Uzyskane wartości są zaokrąglane w górę do całości punktów procentowych.


Eye tracking - oceny

Spakowane z użyciem 7zip, hasło wg ustaleń na wykładzie:

OcenyET.7z

Egzamin

Uczestictwo w egzaminie wymaga wcześniejszego uzyskania pozytywnej oceny z laboratoriów. Prace egzaminacyjne osób które w dniu pisania egzaminu nie mają pozytywnej oceny z laboratoriów nie będą sprawdzane. Wyjątkiem jest termin zerowy, do którego podejść może każdy i uzyskany na nim pozytywny wynik będzie skutkował otrzymaniem pozytywnej oceny za przedmiot w momencie zaliczenia laboratoriów.

Wszelkie przejawy nieuczciwości podczas pisania egzaminu skutkują brakiem możliwości uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu. Podczas pisania egzaminu nie można korzystać z żadnych materiałów ani urządzeń innych niż długopis i arkusz egzaminacyjny.

Wykłady

 1. Obraz. Przechowywanie, kompresja, wyświetlanie obrazu. 2015-09-30

  Wykład 1 - Prezentacja w formacie PDF

 2. Grafika czasu rzeczywistego. Scena, kamera, transformacje geometryczne, podwójne buforowanie, synchronizacja pionowa. 2015-10-07

  Wykład 2 - Prezentacja w formacie PDF

 3. Grafika czasu rzeczywistego. Potok renderowania. Symulacja oświetlenia. Teksturowanie. 2016-01-20

  Wykład 3 - Prezentacja w formacie PDF

 4. Eye tracking. Aparat widzenia człowieka, śledzenie ruchów oczu. 2015-12-02

  Wykład 4 - Prezentacja w formacie PDF

 5. Wykłady dr Olejnik-Krugły

  Wykład 1 - Prezentacja w formacie PDF

  Wykład 2 - Prezentacja w formacie PDF

  Wykład 3 - Prezentacja w formacie PDF

  Wykład 4 - Prezentacja w formacie PDF

  Wykład 5 - Prezentacja w formacie PDF

 6. Wykłady dr. Mantiuka

  Wykład 1 - Prezentacja w formacie PDF

  Wykład 2 - Prezentacja w formacie PDF

  Wykład 3 - Prezentacja w formacie PDF

  Wykład 4 - Prezentacja w formacie PDF

Laboratoria

 1. Eye tracking 1: Przykładowy eksperyment

  Mirametrix S2

  Zajęcia dotyczące eye trackingu pozwolą na zapoznanie się z użytkowaniem sprzętu do śledzenia wzroku (tracker Mirametrix S2). Przeprowadzony zostanie prosty eksperyment z trzema obrazami, podczas którego zarejestrowane zostaną ścieżki przebiegu punktu skupienia wzroku studentów. Tak zebrane dane zostaną zwizualizowane i poddane prostej analizie.

  Na następne zajęcia proszę każdego o przygotowanie jednego obrazu o wymiarach możliwie dużych, ale nie przekraczających 1920×1080 pikseli, w formacie JPG lub PNG, który miałby być bodźcem na podstawie którego przeprowadzone zostanie badanie eye trackingowe. Państwa zadaniem zaliczeniowym z tego bloku tematycznego będzie analiza i interpretacja wyników takiego badania, gdzie dane zostaną zebrane od wszystkich studentów z grupy.

  Maksymalnie do godziny 20.00 dnia poprzedzającego następne laboratoria należy przesłać na adres bbazyluk@wi.zut.edu.pl następujące pliki:

  1. im_ic10a_jkowalski.jpg
   Obraz będący przedmiotem badania, gdzie ic10a to numer grupy do której Państwo należą, a jkowalski to pierwsza litera Państwa imienia i nazwisko (proszę skrupulatnie przestrzegać nazewnictwa! Małe litery!)
  2. st_ic10a_jkowalski.m
   Definicja zadania w postaci zmodyfikowanej wersji przykładowego skryptu, z analogicznie zmienioną nazwą.

  Bardzo proszę o uszanowanie tego terminu, jako że scenariusz eksperymentu musi zostać ręcznie przygotowany i zweryfikowany przed zajęciami.

 2. Eye tracking 2: Interpretacja wyników badania eyetrackingowego

  Należy dokonać indywidualnej interpretacji danych zebranych dla przygotowanego przez Państwa zadania wizualnego (każdy analizuje tylko i wyłącznie rezultaty dla swojego własnego obrazka!). W tym celu można wykorzystać zarówno zbiorcze wizualizacje w postaci mapy cieplnej i mapy uwagi dla wszystkich obserwatorów, a także ścieżki fiksacji i surowe ścieżki punktu skupienia wzroku dla pojedynczych obserwatorów. Bardziej ambitne osoby mogą pokusić się o wykorzystanie danych numerycznych zawartych w plikach *.csv, które można przeanalizować np. pod kątem statystycznym korzystając z MATLABa, pakietu STATISTICA lub w ograniczonym stopniu choćby za pomocą Excela albo Calca.

  Wskazówki odnośnie treści sprawozdania

  W sprawozdaniu należy przedstawić problem, który został postawiony oglądającym i zreferować kwestię którą chcieli Państwo zbadać. W treści trzeba szczególnie zwrócić uwagę na wnioski, które płyną z wiedzy którą pozyskaliśmy na temat sposobu oglądania obrazu przez badane osoby. Pomocne mogą tu być m.in.:

  • rozłożenie mocnych punktów wskazane przez mapę cieplną,
  • fakt nie przyciągania uwagi przez niektóre części obrazu wskazany przez focus mapę,
  • charakterystyczne ścieżki poszukiwania dające się wyróżnić na mapach fiksacji poszczególnych obserwatorów,
  • kolejność, w jakiej obserwatorzy oglądali obraz: warto choćby zwrócić uwagę gdzie zwykle padają pierwsze fiksacje,
  • czas fiksacji w poszczególnych miejscach (estymowany na podstawie indywidualnych map fiksacji lub odczytany z plików z danymi o fiksacjach).

  Sposób interpretacji danych jest ściśle powiązany z konkretnym zadaniem i zagadnieniem, które chcą Państwo zbadać. Dlatego ciężko byłoby dać jednoznaczny przepis na analizę i wyciągnięcie wniosków. Sugeruję więc podejść do sprawy w sposób kreatywny i zabawić się w badacza, który staje przed zupełnie nowym, abstrakcyjnym problemem i szuka wszelkich możliwych poszlak.

  Oczekiwania objętość sprawozdania (wyłączając obrazki): max. 1-2 strony A4.

  Osoby zainteresowane szczegółową analizą mogą znaleźć opis danych numerycznych zawartych w plikach *.csv w dokumentacji dołączonej do danych. Dokument ten jest fragmentem Podręcznika Użytkownika oprogramowania, które posłużyło do przeprowadzenia badania.

  Wyniki dla wszystkich grup (MS OneDrive)

  Termin nadsyłania raportów z badania: 10 stycznia 2016

  Termin nadsyłania raportów z badania:
  14 stycznia 2016, godzina 24:00
  (i ani minuty później)

  Raport w formacie PDF należy przesłać na adres bbazyluk@wi.zut.edu.pl.
  Raporty przesłane po tym terminie nie będą oceniane.

Zasady zaliczenia przedmiotu

Kontakt

mgr inż. Bartosz Bazyluk
bbazyluk@wi.zut.edu.pl
Pokój 322 WI2

Konsultacje

(semestr zimowy 2015/2016)
Piątek P, godz. 14.45-16.15
Środa N, godz. 13.45-15.15
Pok. 322 WI2

Przewiń do...