Algorytmy grafiki komputerowej czasu rzeczywistego
Informatyka S2 - 2016/2017

Wykłady

 1. Programowalny potok renderowania. Buforowanie geometrii (VBO, IBO, VAO). 2016-10-24

  Wykład 1 - Prezentacja w formacie PDF

 2. Teksturowanie. Bufor klatki (FBO). Efekty post-processing (bloom). 2016-11-14

  Wykład 2 - Prezentacja w formacie PDF

 3. Deferred shading. Pętla główna i jej implementacje. Debugowanie i analiza wydajności. 2016-11-28

  Wykład 3 - Prezentacja w formacie PDF

Materiały na zajęcia laboratoryjne

 1. Wizualizacja mapy wysokości
  VBO, IBO, shadery, multi-texturing

  Oczekiwany rezultat

  Celem zadania jest napisanie programu wizualizującego mapę wysokości podaną w formie bitmapy. Należy wykorzystać współczesne techniki oferowane przez OpenGL, tj. VBO, IBO oraz shadery.

  Sugerowane kolejne etapy

  1. Odczyt wysokości z bitmapy
  2. Stworzenie VBO zawierającego wierzchołki i ich wizualizacja w postaci chmury punktów (prymityw GL_POINTS)
  3. Stworzenie IBO pozwalającego na wyrenderowanie powierzchni jako TRIANGLE_STRIP
  4. Napisanie shadera kolorującego fragmenty zależnie od wysokości
  5. Obliczenie wektorów normalnych i ich zapis do VBO
  6. Implementacja modelu oświetlenia i cieniowania
  7. Teksturowanie
  8. Multiteksturowanie z użyciem TEXTURE_ARRAY

  Dla ambitnych

  • Technika Level Of Detail (LOD), gdzie liczba wierzchołków zależna jest od odległości od kamery. Najwygodniej jest podzielić mapę na kafelki, a następnie dla każdego z nich określać z jaką szczegółowością powinien być odwzorowany (np. zależnie od odległości od kamery). Do pominięcia wierzchołków można też spróbować użyć Geometry Shader.
  • Wizualizacja mapy wysokości oparta o rzadką siatkę i tessellation shader, który dzieli tę siatkę z gęstością zależnią od odgległości od kamery (LOD). Mapa wysokości odczytywana będzie dopiero w shaderach, więc musi zostać przekazana do karty graficznej jako tekstura. Warto w niej zawrzeć wyliczone wektory normalne.

  Materiały

  • Kody źódłowe prostego programu opartego o GLFW, korzystającego z OpenGL 3.3: VS2015, VS2012, VS2010
   Jest to dobry punkt wyjścia dla rozwiązania całego zadania.
  • glGame4
   Kody źródłowe projektu glGame dr. Matiuka - również dobry początek.
  • Program będący oczekiwanym rezultatem
   Zawiera przykładowe mapy wysokości i tekstury.
   Sposób użycia:
   AGKCR.exe [sciezka_do_mapy [skalowanie_poziomie [skalowanie_pionowe]]]
   np.: AGKCR.exe Maps\Canyon_512.bmp 1 20
   sprawi, że mapa zostanie wyświetlona przyjmując że każdy 1px to jedna jednostka OpenGL, a wartość 255 z bitmapy to 20 jednostek w pionie.
  • OpenGL Wiki, OpenGL 4.5 Reference
  • LOD z użyciem teselacji
 2. Efekty post-processing
  FBO, shadery, HDR, blur, bloom

  Oczekiwany rezultat

  Celem zadania jest implementacja efektu Bloom w oparciu o FBO z wieloma color attachments i rozmycie gaussowskie wykonywane dwuetapowo z użyciem programowalnego potoku renderowania.

  Sugerowane kolejne etapy

  1. Utworzenie zmiennoprzecinkowego FBO, wyrenderowanie do niego sceny
  2. Wyrenderowanie zawartości FBO za pomocą full-screen quada
  3. Zwiększenie intensywności oświetlenia poza zakres 0.0-1.0, prosty tonemapping
  4. Dodanie drugiego color attachment do głównego FBO i zapisanie w nim tylko jasnych fragmentów
  5. Addytywny blending w celu połączenia wartości z obu color attachments
  6. Zaimplementowanie dwuetapowego rozmycia Gaussowskiego dla color attachment zawierającego jasne fragmenty
  7. Dobór parametrów zaimplementowanego rozwiązania dla uzyskania najlepszego rezultatu

  Dla ambitnych

  • Anti-aliasing - wykorzystanie anti-aliasingu w potoku renderowania opartym o FBO
  • Volumetric light scattering (tzw. light shafts)

  Materiały

 3. Deferred shading

  Oczekiwany rezultat

  Oczekiwany rezultat

  Celem zadania jest wykorzystanie techniki deferred shading w celu wykonania obliczeń związanych z oświetleniem dopiero po wyrenderowaniu geometrii. Dzięki temu możliwe będzie znaczne przyspieszenie symulacji wielu dynamicznych źródeł światła.

  Sugerowane kolejne etapy

  1. Utworzenie FBO pełniącego rolę G-Buffera
  2. Wyrenderowanie do G-Buffera niezbędnych danych (pozycja, wektory normalne, albedo, ew. specular)
  3. Przygotowanie deferred pass, a więc dodatkowego przebiegu z shaderem wykorzystującym wartości odczytane z tekstur G-Buffera
  4. Wizualizacja zawartości G-Buffera (czy pozycje, wektory normalne, albedo mają sensowne wartości?)
  5. Implementacja modelu oświetlenia w deferred pass
  6. Utworzenie kolekcji źródeł światła - tablica pozycji oraz kolorów, ewentualnie wektory ruchu w celu ich animacji
  7. Powiązanie z efektem bloom (może wymagać dodatkowego przebiegu i/lub blitowania zawartości FBO)

  Dla ambitnych

  • Light volumes - źródła światła renderowane jako dodatkowa geometria o kształcie zgodnym z ich zasięgiem
  • Tiled shading - podział przestrzeni ekranu na kafelki i indywidualne listy świateł dla każdego z kafelków
  • Cykl dnia-nocy - przemieszczające się słońce zachodzące za horyzont, księżyc, zmiana koloru światła w ciągu dnia
  • Atmospheric scattering - symulacja koloru nieba

  Materiały

Kontakt

dr inż. Bartosz Bazyluk
bartosz@bazyluk.net

Przewiń do...